Почтовые индексы России Коды ОКАТО и ИФНС России

Почтовые индексы России

Регионы РоссииБурятия респ. → Окинский р-н

Населенные пункты:

671030
Айнаг м.
671030
Айнагай Аман м.
671030
Алаг Шулун м.
671030
Алаг Шулуун м.
671402
Андаган м.
671030
Ара Бухэ нп
671030
Ара Тураг м.
671030
Ара Хазалхы м.
671030
Аршанай Губо м.
671030
Бага Хэргэтэ нп
671030
Байсатай Убэр м.
671030
Бакшахани Губоо м.
671032
Балакта м.
671030
Балактын Аман м.
671030
Балшарганта м.
671030
Бамбала нп
671030
Барун Гол м.
671030
Барун Нуга м.
671030
Баруун Добуун м.
671030
Батогол м.
671030
Батоголой Аман м.
671030
Бильчир м.
671030
Болдог м.
671030
Ботогол п.
671030
Булаг м.
671030
Булаг Шэбэй м.
671030
Булан м.
671030
Булан Тала м.
671030
Булган Болдог м.
671030
Бурят-Гол м.
671030
Бутын Хурэ м.
671030
Бухайн Хэптэшэ м.
671030
Бэлшэр м.
671030
Бэрхэ горхон м.
671030
Гарган м.
671030
Гашалан Улзыта м.
671030
Гонзогор м.
671030
Далан Туру м.
671030
Далатай м.
671030
Даялаг м.
671402
Додо Дэби м.
671030
Додо Нуга м.
671402
Додо Тэргэтэ м.
671030
Должома м.
671030
Доодо Жахна м.
671030
Доодо Нуга м.
671371
Дунда Жахна м.
671030
Дунхэ м.
671030
Дэбиин амаа м.
671030
Дэдэ Балакта м.
671030
Дэдэ Хара Гол м.
671030
Дээдэ Жахна м.
671030
Дээдэ тэргэтэ м.
671030
Елтой м.
671030
Ехэ Хайгас м.
671030
Жабалхы м.
671401
Жаргаланта м.
671030
Жахна м.
671030
Жойган Дабан м.
671030
Жэлгэн м.
671030
Жэмгэр м.
671030
Забит м.
671030
Застава м.
671030
Зун Саган Бильчир м.
671030
Зун Ухэриг м.
671030
Зун Хайр м.
671030
Зун-Гутаар нп
 
671030
Зун-Хайр м.
671030
Зэбэтэ Нур м.
671030
Ивашка м.
671030
Ильчир м.
671402
Манзагай м.
671030
Мойлто м.
671030
Мойхон Жалга м.
671030
Монголжон м.
671030
Мунгаргын Гул м.
671030
Мундарга м.
671052
Муяа м.
671030
Нарин Гол м.
671030
Нарин Хошун м.
671030
Номто м.
671030
Номтогол м.
671030
Нугын Хурэ нп
671030
Нур Холой м.
671030
Нур-Олом м.
671030
Нуранди м.
671030
Обота м.
671030
Обтой м.
671030
Оглябаа м.
671030
Ондолитой м.
671030
Орлик Аман м.
671030
Пета м.
671030
Полой м.
671030
Постын Тала м.
671030
Саган Гол м.
671030
Саган Хужир м.
671030
Сайлаг м.
671030
Сайхан Болдог м.
671030
Сайхан Убэр м.
671030
Сарам м.
671030
Сенцын Тала м.
671030
Солтой м.
671030
Сондинто нп
671030
Соног м.
671030
Соргой Хойно м.
671030
Сэндэмэ м.
671030
Тангули м.
671030
Ташалур м.
671030
Ташха-Губо м.
671030
Тиссын Аман м.
671030
Тиссын Нуга м.
671030
Тобгор м.
671030
Тулгата м.
671030
Тусмак м.
671030
Тухэрен Тала м.
671030
Убэр Тураг м.
671030
Угае Харга м.
671030
Угае Харган м.
671030
Удай м.
671030
Улан-Нуга м.
671030
Улзыта м.
671030
Ульгэн губоо м.
671030
Улэн м.
671030
Улэнтэй м.
671030
Улянгир м.
671030
Умхэй м.
671030
Ундэр Губо м.
671030
Урда Бии м.
671030
Урда Гарган м.
671834
Урда Тала м.
671030
Урда Уре м.
671196
Урда-Хурьелок нп
671030
Урьелок м.
671030
Усатай Жахна м.
671030
Усть Муя м.
 
671030
Усть Орлик нп
671030
Усть Сорок нп
671030
Устье Белого Иркута м.
671030
Устье Диби нп
671030
Устье Тустук м.
671030
Ута Убэр м.
671030
Уузгай м.
671030
Хабхагша м.
671030
Хадарус м.
671030
Хайгас м.
671030
Халын Ури м.
671030
Халюрхай м.
671030
Хамар Дабан м.
671030
Хан Модон м.
671030
Ханда Жалга м.
671030
Хандагай Шулун м.
671030
Хапта м.
671030
Хаптае Утэг м.
671030
Хапхагша м.
671030
Хара Толгойн Аман м.
671030
Хара Хужирай Жалга м.
671030
Хараган Тала м.
671030
Харагун м.
671030
Харган Дабан м.
671030
Харган м.
671030
Харганатай Болдог нп
671030
Хархан м.
671425
Хасурин м.
671030
Хасурта м.
671030
Хойло м.
671030
Хойно м.
671030
Хойто Бэе м.
671030
Хойто Тала м.
671030
Хойто Тала нп
671030
Хойто Хурьелок м.
671030
Холой м.
671030
Холын Ури м.
671030
Хонинай талаа м.
671030
Хончен м.
671030
Хоре м.
671030
Хосот м.
671030
Хужир Жалга м.
671030
Хужирта м.
671030
Хулэр м.
671030
Хунсарта м.
671030
Хунхэр нп
671030
Хурай Жахна м.
671030
Хургын Оеор м.
671032
Хурьелок м.
671030
Хутэл м.
671030
Хухэ Байса м.
671834
Шабар Тала м.
671030
Шалзак м.
671030
Шамхаг м.
671030
Шара Тала м.
671030
Шарза у.
671030
Шаснур у.
671030
Шоглой м.
671030
Шонтогор м.
671030
Шонын Жалга м.
671030
Шулута Убэр м.
671030
Шулутай Тала м.
671030
Шумак м.
671030
Шэбэй Барун м.
671030
Шэбэйн Оеор м.
671030
Элхэн Губоо м.
671030
Эмбэли Сарам м.
671030
Эра м.
671030
Этхэр м.
671030
Яманай Байса м.

Улицы:

Е  Ё  М  Т 
671030
Елто местность тер.